Kањижа – Расписан Конкурс за суфинансирање пројеката у култури

Председник општине   Кањижа Роберт Фејстамнер је у среду , 29.марта расписао Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката у култури у 2017. години.

За ову област делатности буџет општине Кањижа је предвидео 2.200.000,00 динара. Конкурс остаје отворен до 27. априла 2017. године.

 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16), члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 –пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) и у складу са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 27/16 и 2/17), председник општине Кањижа

р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

У 2017. ГОДИНИ

 

Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури из буџета општине Кањижа у 2017. години додељују се у висини од 2.200.000,00 динара.

Јавни конкурс се односи на пројекте у култури из следећих области:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

8) дигитално стваралаштво и мултимедији;

9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.).

 

Право учешћа на конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Кањижа, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Мерила за избор пројеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Кањижа одређена су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије“, бр. 105/16).

            Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

– стручни, односно уметнички капацитети,

– неопходни ресурси;

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса не разматрају се.

Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима општине Кањижа, неће се разматрати.

Период реализације пројекта је до 31.12.2017. године.

Обрасци за учешће на јавном конкурсу могу се преузети на званичној интернет страни општине Кањижа:

 • Образац пријаве на јавни конкурс
 • Образац  за извештај о реализацији пројекта

 

Уз образац пријаве на јавни конкурс доставља се:

 1. Податак о подносиоцу пријаве (доказ о регистрацији код надлежног органа);
 2. Професионална биографија у случају појединца;
 3. Детаљно разрађен опис пројекта:
 4. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);
 5. Списак учесника пројекта и бар једна професионалну биографију;
 6. Детаљно разрађен буџет;
 7. Додатна визуелна и аудио документација о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише.

           

            Посебни захтеви:

 • У области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију;
 • Код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио;
 • Код манифестација и фестивала неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 • За пројекте у области културне размене и међународне сарадње позивно писмо;

 

У обзир ће се узимати само  приjаве које су достављене искључиво поштом, на адресу: ОПШТИНА КАЊИЖА, ГЛАВНИ ТРГ 1, 24420 КАЊИЖА, са назнаком „Јавни конкурс за  финансирање/суфинансирање пројеката из области културе за 2017. годину“.

 

Јавни конкурс је отворен од 29. марта 2017. до 27. априла 2017. године.

 

Конкурсни материjал се не враћа.

 

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни  општине Кањижа www.kanjiza.rs, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

 

Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;

2) детаљни опис пројекта;

3) детаљно разрађен буџет пројекта;

4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;

5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

 

Додатне информације се могу добити на телефон: 064-806-2073. Контакт особа: Анита Њилаш Леонов.

 

 

Председник општине  

Роберт Фејстамер

VN

Брзи превод